ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 758
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 30-04-2018
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 13:30:05
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ່ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2018 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

 

ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017 ໃນຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ 54 ທ່ານ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຈໍານວນ 35 ທ່ານ, ລວມຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 89 ທ່ານ ເຊິ່ງຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ 149.799.700 ຮຸ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 90.79ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ, ປະທານຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ພິທີກອນແນະນຳ ສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 1. ທ່ານ ອຸ່ນ                   ຫຼ້າສຸກັນ                ຕຳແໜ່ງ:        ປະທານສະພາບໍລິຫານ;
 2. ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ   ສຸຄະບັນດິດ            ຕຳແໜ່ງ:        ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ;
 3. ທ່ານ ວັດດານາ             ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 4. ທ່ານ ຄຳກົງ                 ລ່ຽມພຣະຈັນ         ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 5. ທ່ານ ປະດິດ               ວົງເສນາ                ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 6. ທ່ານ ພິພົບ         ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ      ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 7. ທ່ານ ນາງ ຊຸຕິການ        ສີແສງຈັນ              ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 8. ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລາ      ບຸບຜາ                  ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ; ແລະ
 9. ທ່ານ ຄຳພອນ              ພິລະພັນ               ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.

 

 1. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 1. ທ່ານ ອະພິສິດ ທ່ຽງຕຣົງພິນໂຍ                    ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ)

          ທ່ານ ນິຕິ ປັນຍາວິສິດກູນ                           ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ)

 1. ທ່ານ ບຸນຖົມ ຟອງວິລາດ                          ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ,

          ທ່ານ ອານິນ ໄຊຍະວົງ                             ໃນນາມຄະນະກຳມະການກວດກາການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ;

 1. ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ພອນປະເສີດ          ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
 2.  ທ່ານ ວົງປະເສີດ ແສງວົງເດືອນ                  ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
 3. ທ່ານ ນາງ ທິດາພອນ ແສງສິຣິຈັນ                ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
 4. ທ່ານ ອິນທິລາດ ທຳມະວົງ                        ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ,ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.      .

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພິທີກອນໄດ້ລາຍງານແຕ່ລະວາລະຂອງການປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 

 1. ວາລະກອງປະຊຸມ:

 

 1. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2016;
 2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ  ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017;
 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018;
 4. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017;
 5. ພິຈາລະນາ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2018;
 6. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜູ້ເກົ່າທີ່ລາ ອອກໄປ;
 7. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານແທນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຜູ້ເກົ່າທີ່;
 8. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຂໍປິດບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄໍາ;
 9. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ;
 10. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ; ແລະ
 11. ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).

                           (ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະວ່າລະ, ກາລຸນາດາວໂຫລດເອກະສານທີ່ໄດ້ແນບມາຕາມຂ້າງລຸ້ມນີ້)

ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ວັນທີ 11/05/2019 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈໍາກັດ ມອບສີ... ອ່ານເພີ່ມ

209

ວັນທີ 05 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN)... ອ່ານເພີ່ມ

109

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ສະດາທອງ ຮ່ວມໃຈ ລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ... ອ່ານເພີ່ມ

313

ໃນວັນທີ 15/02/2019 ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຈາກຮ້ານ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ເອສ ຊີ ຈີ (SCG) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ... ອ່ານເພີ່ມ

774

ສຸວັນນີ ຮ່ວມໃຈ ບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ (20 ມັງກອນ ປີ 2019) ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ... ອ່ານເພີ່ມ

227

ບັນຍາກາດ ຂອງກິດຈະກຳ ການແຈກຂອງລາງວັນ ເທດສະການວັນ christmas ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ແຕ່ລະສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

413