ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 182
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 20-04-2019
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 14:07:17
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດລາຍງານບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

ບົດລາຍງານບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018

ຂອງ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

(“ບໍລິສັດ”)

 

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 05 ເມສາ 2019 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນ T4, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

 

ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018 ໃນຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ 44 ທ່ານ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຈໍານວນ 33 ທ່ານ, ລວມຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 77 ທ່ານ ເຊິ່ງຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ 152.854.000 ຮຸ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 92,64 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ, ປະທານຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ພິທີກອນແນະນຳ ສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

 1. ທ່ານ ອຸ່ນ                   ຫຼ້າສຸກັນ                ຕຳແໜ່ງ:        ປະທານສະພາບໍລິຫານ;
 2. ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ;
 3. ທ່ານ ວັດດານາ            ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 4. ທ່ານ ບຸນເຕີມ              ກົມມິດຕະພາບ       ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 5. ທ່ານ ປະດິດ               ວົງເສນາ                ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 6. ທ່ານ ນາງ ຊຸຕິການ        ສີແສງຈັນ              ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
 7. ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລາ     ບຸບຜາ                  ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ; ແລະ
 8. ທ່ານ ຄຳພອນ              ພິລະພັນ               ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.

ພິທີກອນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບວ່າ ໃນມື້ນີ້ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈຳນວນ 1 ທ່ານຄື: ທ່ານ ພິພົບ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ມີເຫດສຳຄັນອັນຮີບດ່ວນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້

2. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 1. ທ່ານ ອາພິສິດ ທ່ຽງຕົງພິນໂຍ                     ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ)

          ທ່ານ ນາງ ວະໄລລັກ ສຸວັນວະໄລກອນ          ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ)

       2. ທ່ານ ບຸນຖົມ ຟອງວິລາດ                         ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ,

ທ່ານ ອານິນ ໄຊຍະວົງ                ໃນນາມຄະນະກຳມະການກວດກາການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ;

       3. ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນາ ສີວົງທອງ                   ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

       4. ທ່ານ ນາງ ວັນນະພອນ ສຸນັນທາ                ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

       5. ທ່ານ ສຸກສັນຍາ ແພງດີ                            ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

       6. ທ່ານ ອິນທິລາດ ທຳມະວົງ                        ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີມະຫາຊົນ,ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. .

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພິທີກອນໄດ້ລາຍງານແຕ່ລະວາລະຂອງການປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

(1)   ວາລະກອງປະຊຸມ:

 1. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017;
 2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018;
 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019;
 4. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ2018;
 5. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າບໍລິການຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2019;
 6. ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ຄົບວາລະ;
 7.   ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດເງິນອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ; ແລະ
 8. ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).

(2)   ການລົງຄະແນນສຽງ:

 • ທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນໜຶ່ງທ່ານມີຄະແນນສຽງເທົ່າກັບຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ທ່ານຖືຢູ່ໂດຍໜຶ່ງຮຸ້ນເທົ່າກັບໜຶ່ງສຽງ.
 • ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະກອງປະຊຸມ ພິທີກອນຈະຖາມກອງປະຊຸມວ່າ ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮອງ.

ຖ້າຫາກມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮອງ ໃຫ້ທ່ານໝາຍເຄື່ອງໝາຍຄູນ (x) ແລະ ຂຽນຊື່, ນາມສະກຸນ ລົງໃນບັດລົງຄະແນນໃນວາລະນັ້ນໆ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍບາໂຄ້ດປະຈຳຕົວຜູ້ຖືຮຸ້ນແຕ່ລະທ່ານ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກ່ອນເຂົ້າປະຊຸມພ້ອມທັງຍົກບັດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນສູງໆ ຈົນກວ່າຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເກັບບັດລົງຄະແນນ ເພື່ອນຳໄປກວດນັບຄະແນນສຽງໃນວາລະນັ້ນໆ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຍົກບັດ ຖືວ່າຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານນັ້ນ ມີມະຕິເຫັນດີຕາມທີ່ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ.

ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດຍົກບັດ ໃຫ້ຖືວ່າເຫັນດີ ຕາມເລື່ອງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ,  ຍົກ ເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃນໃບມອບສັນທະໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຈະລົງມະຕິບໍ່ເຫັນດີ, ເຊິ່ງບໍລິສັດໄດ້ບັນທຶກຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ເຫັນດີດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ແລ້ວ.

 • ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າລົງຄະແນນສຽງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບມອບສັນທະນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ນຳເອົາການລົງຄະແນນສຽງ ຕາມທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນລະບຸໄວ້ໃນໃບມອບສັນທະດັ່ງກ່າວ ໄປບັນທຶກລວມຄະແນນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າລົງທະບຽນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອເປັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າ ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າບໍ່ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງ ໃນບັດລົງຄະແນນໃນກອງປະຊຸມຕື່ມອີກ.

(3)  ການນັບຜົນການລົງຄະແນນສຽງ:

 • ການນັບຜົນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ ຈະນັບຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຕາມທີ່ບໍລິສັດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ໂດຍນຳມາຫັກອອກຈາກຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງຜູ້ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ  ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ.
 • ປະທານຈະປະກາດຜົນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ ໃຫ້ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍຈະແຍກຄະແນນສຽງເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີວ່າມີຈັກສຽງ ແລະ ເປັນຈຳນວນຈັກສ່ວນຮ້ອຍ, ກໍລະນີມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ສົ່ງບັດລົງຄະແນນບໍ່ເຫັນດີ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ປະທານໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບຜົນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະສິ້ນສຸດລົງແລ້ວນັ້ນ, ບໍລິສັດຈະບໍ່ນຳເອົາຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ມານັບເປັນຄະແນນສຽງຕື່ມອີກ.

ເວລາຕໍ່ມາ, ທ່ານປະທານໃນກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018 ໂດຍໄດ້ລາຍງານເປັນແຕ່ລະວາລະ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ວາລະທີ 1.   ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2017

ປະທານສະພາບໍລິຫານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜຸ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນັ້ນແມ່ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ 54 ທ່ານ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຈຳນວນ 35 ທ່ານ, ລວມຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 89 ທ່ານ ເຊິ່ງຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ 149.799.700 ຮຸ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 90.79 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ຈຶ່ງຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ. ໂດຍມີລາຍລະອຽດມະຕິໃນແຕ່ລະວາລະ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ວາລະທີ 1.          ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017.

          ມະຕິ:                ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ  ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈໍາປີ 2017.

 • ວາລະທີ 2.         ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018.

          ມະຕິ:                ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018.

 • ວາລະທີ 3.         ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017.

          ມະຕິ:                ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ອະນຸມັດໃຫ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໃນປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແມ່ນວັນທີ 9 ມີນາ 2018 ໃນອັດຕາ 10 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ

                                ລວມເປັນເງິນປັນຜົນຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດ 1.704.011.600 ກີບ ຄິດໄລ່ແລ້ວແມ່ນ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກໍາໄລສຸດທິພາຍຫຼັງຫັກຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສຳຮອງສະສົມໂດຍກຳນົດວັນຈ່າຍເງິນປັນຜົນແມ່ນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2018.

 • ວາລະທີ 4.         ພິຈາລະນາ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ກຳນົດຄ່າບໍລິການຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2018.

          ມະຕິ:               ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Co., Ltd.) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາປີ 2018 ໂດຍມີຄ່າບໍລິການເປັນເປັນເງິນບໍ່ກາຍ

                                50.000 ໂດລາສະຫະລັດ.

 • ວາລະທີ 5.         ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜູ້ເກົ່າທີ່ລາອອກໄປ.
 • ວາລະທີ 5.1        ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລາ ບຸບຜາ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ

          ມະຕິ:                ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລາ ບຸບຜາ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ 

                                ໂຮມເຊັນເຕີມະຫາຊົນແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປໂດຍມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ລາອອກໄປແລ້ວນັ້ນ.

 • ວາລະທີ 5.2       ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ຊຸຕິການ ສີແສງຈັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ

          ມະຕິ:               ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ນາງ ຊຸຕິການ ສີແສງຈັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປໂດຍມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ

                                ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ລາອອກໄປແລ້ວນັ້ນ.

 • ວາລະທີ 5.3       ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຄຳພອນ ພິລະພັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ

          ມະຕິ:              ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ຄຳພອນ ພິລະພັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປໂດຍມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ

                                ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ລາອອກໄປແລ້ວນັ້ນ.

 • ວາລະທີ 5.4       ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ພິພົບ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

           ມະຕິ:              ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ພິພົບ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປໂດຍມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ

                                ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ລາອອກໄປແລ້ວນັ້ນ.

 • ວາລະທີ 6.         ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານແທນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຜູ້ເກົ່າທີ່ລາອອກໄປ.

           ມະຕິ:                ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແທນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປ.

 • ວາລະທີ 7.         ພິຈາລະນາຂໍປິດການບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄຳ.

           ມະຕິ:               ເຫັນດີ ແລະ ອະນຸມັດໃນການຂໍປິດບໍລິການສາຂາທົ່ງຂັນຄຳ.

 • ວາລະທີ 8.         ພິຈາລະນາຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ.

           ມະຕິ:               ເຫັນດີ ແລະ ອະນຸມັດຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ.

 • ວາລະທີ 9.         ພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະ
 • ວາລະທີ 9.1        ພິຈາລະນາການ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ປະດິດ ວົງເສນາ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບ.

           ມະຕິ:               ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ປະດິດ ວົງເສນາ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ.

 • ວາລະທີ 9.2       ພິຈາລະນາການ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ

           ມະຕິ:              ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ.

 • ວາລະທີ 9.3       ພິຈາລະນາການ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຄຳກົງ ລ່ຽມພຣະຈັນ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າ

          ມະຕິ:                ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານ ຄຳກົງ ລ່ຽມພຣະຈັນ ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ ຂອງບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ.

ທັງນີ້, ສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017.

ຫຼັງຈາກ ປະທານສະພາບໍລິຫານໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວາລະທີ 1 ແລ້ວ, ໄດ້ເປີດໂອກາດ ເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ ສາມາດຖາມໄດ້.

- ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ຜູ້ຖືຮຸ້ນຈາກປະເທດໄທ:ໃນບົດລາຍກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງກ່ອນໄດ້ມີການປັບປຸງເອົາໃຈໃສ່ ເລື່ອງພາສາອັງກິດໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງຄຳສັບທີ່ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຮູດບັດເຄດິດໃນພາສາອັງກິດຍັງໃຊ້ຄຳສັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊິ່ງວ່າເຄື່ອງຮູດບັດເຄດິດພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ EDC (Electronic Data Capture), ຕໍ່ມາເປັນເລື່ອງຄໍາສັບໃນການໂຄສະນາທາງການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ: ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນຕ່າງແຂວງ ຢູ່ໃນພາສາອັງກິດໄດ້ແປຄວາມໝາຍຜິດໄປຈາກພາສາລາວ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນເລື່ອງກ່ຽວກັບຫົວຂວັ້ນຂອງບໍລິສັດເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນໃນບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: WEBSITE.SOUVANNY.COM ຕ້ອງເປັນ WWW.SOUVANNY.COM ແລະ ວິທີການຂຽນໝາຍເລກໂທລະສັບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສາກົນຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາອ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍມູນ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດໄດ້.

 • ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ: ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບການປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເຫັນດີຕາມການແນະນໍາ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ຄະນະກອງເລຂາບັນທຶກ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ.

ຈາກນັ້ນ, ປະທານຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ເຫັນດີ ຈຳນວນ 0 ສຽງ ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີຈຳນວນ 152.852.700 ສຽງ ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ:

ມະຕິ:      ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017.

ວາລະທີ 2.   ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018.

ປະທານສະພາບໍລິຫານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ  ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາປີ 2018 ເຊິ່ງຜ່ານການພິຈາລະນາຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ໄດ້ມີການກວດສອບໂດຍຜູ້ກວດສອບພາຍນອກແລ້ວ ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເວັບໄຊຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເຊິ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນ ຕາມທີ່ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການເງິນ ຈະໄດ້ລາຍງານ ດັ່ງນີ້:

ບໍລິສັດມີລາຍຮັບລວມໃນປີ 2017 ເທົ່າກັບ 300.938.965.790 ກີບ ເຊິ່ງໃນນັ້ນປະກອບມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍເທົ່າກັບ 299.063.433.879 ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການບໍລິການເທົ່າກັບ 1.875.531.911 ກີບ ໃນປີ 2018 ໄດ້ມີລາຍຮັບລວມເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 335.487.362.012 ກີບ ເຊິ່ງປະກອບມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍເທົ່າກັບ 333.881.394.225 ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການບໍລິການເທົ່າກັບ 1.605.967.787 ກີບ ເຫັນໄດ້ວ່າມີລາຍຮັບລວມເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 11.48 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບຈາກລາຍຮັບປີ 2017. ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ມີການເພີ່ມກຸ່ມສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນບວກກັບໄດ້ມີຍອດຂາຍຈາກສາຂາໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບ. ບໍລິສັດ​ມີ​ກຳ​ໄລ​ສຸດທິ​ໃນ​ປີ 2017 ​ເທົ່າ​ກັບ 2.788.783.970 ​ກີບ ແລະ ມີ​ກຳ​ໄລ​ສຸດທິ​ໃນ​ປີ2018 ​ເທົ່າ​ກັບ 3.190.561.575 ກີບ, ໃນປີ 2017 ມີ​ອັດຕາ​ກຳ​ໄລ​ສຸດທິ​ເທົ່າ​ກັບ 0.93 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ​ແລະ ໃນປີ 2018 ມີອັດຕາກຳໄລສຸດທິ​ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0.95 ສ່ວນ​ຮ້ອຍຂອງ​ລາຍ​ຮັບ​ລວມ ສາ​ເຫດ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ມີ​ກຳ​​ໄລສຸດທິ​ເພີ່ມຂຶ້ນເກີດ​ຈາກ ບໍລິສັດ ໄດ້ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ຈາກສາຂາໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງມີກຳໄລຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາຕາມລຳດັບ ສ່ວນໃນດ້ານຊັບສິນລວມໃນ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ເທົ່າກັບ 641.739.042.175 ກີບ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 715.049.095.444 ກີບ, ການທີ່ມີຊັບສິນລວມເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ມີສິ່ງປຸກສ້າງອາຄານ ແລະ ຊື້ອຸປະກອນ ສໍາລັບສາຂາໃໝ່ ເຊັ່ນ: ສາຂາປາກຊັນ, ສາຂາປາກເຊ ແລະ ສາຂາທ່າແຂກ (ຄໍາມ່ວນ) ເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເຄື່ອງສະຕ໋ອກໃນສາງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມການຂະຫຍາຍສາຂາເຫຼົ່ານັ້ນ. ສ່ວນວ່າທາງດ້ານໜີ້ສິນລວມໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 118.802.752.519 ກີບ ມາເປັນ 166.848.417.042 ກີບ ເຊິ່ງໜີ້ສິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໜີ້ສິນ ໝູນວຽນເພື່ອການຄ້າ ແລະ ໜີ້ເງິນກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ລວມທຶນຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດ ເທົ່າກັບ 522.936.289.656 ກີບ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ  548.200.678.402 ກີບ ເຊິ່ງສາເຫດມາຈາກບໍລິສັດໄດ້ມີການຫັກເງິນສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເງິນສໍາຮອງອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການເພີ່ມເຂົ້າມາ ສ່ວນກໍາໄລສະສົມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 149.025.072.849 ກີບ ເປັນ 149.927.522.108 ກີບ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີກຳໄລສຸດທິຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ2018 ເພີ່ມຂຶ້ນມາ.

ທັງນີ້, ສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018.

ຫຼັງຈາກຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການເງິນໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວາລະທີ 2 ແລ້ວ, ໄດ້ເປີດໂອກາດ ເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ ສາມາດຖາມໄດ້.

- ບໍ່ມີຄໍາຖາມຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ຈາກນັ້ນ, ປະທານຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ເຫັນດີ ຈຳນວນ 0 ສຽງ ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີຈຳນວນ 152.852.700 ສຽງ ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ:

ມະຕິ:      ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ  ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018.

ວາລະທີ 3.  ພິຈາລະນາແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019.

ປະທານສະພາບໍລິຫານໄດ້ສະເໜີແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍລາຍລະອຽດຫຼັກຂອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປີ2019 ແມ່ນເປັນໄປຕາມທີ່ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຈະໄດ້ອະທິບາຍ ດັ່ງນີ້:

ວຽກງານດ້ານການຂາຍໃນປີ 2019 ບໍລິສັດມີແຜນສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ເຕີບໂຕ 12% ໃນນີ້ເຕີບໂຕຈາກສາຂາເກົ່າ 5% ໂດຍພະຍາຍາມຂະຫຍາຍໝວດສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍທາງ Online, ຮ້ານຄ້າ, ໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ເພີ່ມອຳນາດຊື້ໃຫ້ລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານລະບົບເງິນດາວ ເຊິ່ງມີ ບໍລິສັດ AEON ແລະ ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິສັດບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊື້ຂອງລູກຄ້າ.

ສຳລັບວຽກງານການຕະຫຼາດ ບໍລິສັດຈະສ້າງການຮັບຮູ້ຂອງລູກຄ້າ ຕໍ່ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ການເຮັດໃບປີວ, ປ້າຍໂຄສະນາ, Website, Facebook, Line, IG, YouTube, ວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ, ການຈັດສໍາມະນາຕ່າງໆໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ Brand ໄປແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານໂຄງການສ້າງຮອຍຍິ້ມດ້ວຍການແບ່ງປັນ.

ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແມ່ນໄດ້ມີແຜນພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມທຸກດ້ານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນທຸກໆດ້ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາຍນອກໄດ້ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ດ້ານການລົງທຶນ ບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ແຜນການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເຊິ່ງໃນໄຕມາດ01 ປີ2020 ບໍລິສັດມີແຜນຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກໜຶ່ງສາຂາ ແລະ ໃນປີ2021 ອີກໜຶ່ງສາຂາ ເຊິ່ງຈະເປີດສາຂາທ່າແຂກເປັນສາຂາທີ6 ແລະ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດເປັນສາຂາທີ7 ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບຕະຫຼາດພາກກາງຂອງປະເທດໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ລຳດັບ

ທີ່ຕັ້ງສາຂາ

ຂະໜາດ

ໄລຍະເວລາ

1

ບ້ານ ໂພນພິມ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 7.760 ຕາແມັດ

ໄຕມາດ 01 ຂອງ ປີ2020

2

ບ້ານ ໂພນສ້າງເໜືອ,ເມືອງ ໄກສອນພົົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10.000 ຕາແມັດ

ທ້າຍປີ 2021

 

ສຳລັບຍຸດທະສາດອົງກອນ ແມ່ນສືບຕໍ່ປັບປຸງມາດຕະຖານຮ້ານ, ມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການ,ລະບົບ ISO 9001 Version 2015 ແລະ 5 ສໍ ໃຫ້ມີມາດຕະຖານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຮັບຟັງຂໍ້ຕໍານິຕິຊົມຈາກລູກຄ້າ ເພື່ອນໍາມາປັບປຸງແກ້ໄຂຈຸດບົກຜ່ອງ ໃຫ້ລູກຄ້າເປັນສູນກາງໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝພ້ອມກັບພັດທະນາລະບົບ IT ໄປຄຽງຄູ່ກັນເພື່ອຮອງຮັບກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຕະຫລອດເວລາ.

ອີງຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ກຳນົດໃຫ້ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບໃນວາລະທີ 3 ລວມທັງບໍລິສັດໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ລົງໃນເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເວັບໄຊ້ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວນຳ.

ທັງນີ້, ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບ ຮອງເອົາແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ 2019.

ຫຼັງຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວາລະທີ 3 ແລ້ວ, ໄດ້ເປີດໂອກາດເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ ສາມາດຖາມໄດ້.

- ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ຜູ້ຖືຮຸ້ນຈາກປະເທດໄທ: ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປ່ຽນປ້າຍລາຄາບໍ່ທັນເນື່ອງຈາກການປັບລາຄາຂອງສິນຄ້າກໍລະນີນີ້ລູກຄ້າຄວນໄດ້ລາຄາຕາມປ້າຍທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

 • ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່: ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບການປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວທາງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ມີການແນະນຳພະນັກງານໄປແລ້ວ ໃນກໍລະນີນີ້ຖ້າຫາກວ່າປ້າຍລາຄາຕ່ຳກວ່າລາຄາຂາຍພະນັກງານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອອກບິນຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າໃນລາຄາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຕາມປ້າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

- ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ຜູ້ຖືຮຸ້ນຈາກປະເທດໄທ: ໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບສື່ອອນລາຍມີຄຳວ່າວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງວ່າວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຖືວ່າເປັນສື່ອອນລາຍອາດຈະເປັນຂໍຜິດພາດທາງເອກະສານ.

 • ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່: ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບການປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເຫັນດີຕາມການແນະນໍາ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ຄະນະກອງເລຂາບັນທຶກ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

- ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ຜູ້ຖືຮຸ້ນຈາກປະເທດໄທ: ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ສິນຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍນຳທາງບໍລິສັດລູກຄ້າຊຳລະເງິນແນວໃດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ແນະນໍາ ທາງເລືອກກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດຄວນສະແດງ QR CODE ທີ່ເປັນ ONE PAYເພື່ອທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ມີຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ບໍລິການໂດຍສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບສະແກນ QR CODE ຜ່ານຄອມພິວເຕີເພື່ອຈະເພີ່ມເລກບັນຊີໃນການຊຳລະເງິນໄດ້ເລີຍ.

 • ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່: ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບການປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ KRAIWAL KADAVANICH ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເຫັນດີຕາມການແນະນໍາ, ສ່ວນວ່າໃນການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍສ່ວນຫຼາຍລູກຄ້າຈະຊຳລະເງິນຜ່ານ BCEL ONE ເນື່ອງຈາກວ່າໂປແກມຍັງບໍ່ສາມາດຊຳລະຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຈະພະຍາຍາມພັດທະນາຕໍ່ໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດດີຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ

ຈາກນັ້ນ, ປະທານຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2019 ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ເຫັນດີ ຈຳນວນ 0 ສຽງ ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີຈຳນວນ 152.852.700 ສຽງ ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ມະຕິ:      ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019.

ວາລະທີ 4.  ພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018.

ປະທານສະພາບໍລ

ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ພາບບັນຍາກາດ ວັນທີ 06/07/2019ງານ ຈັບສະຫຼາກມອບໂຊກຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງ "ສິນຄ້າ SHERA... ອ່ານເພີ່ມ

13

ບັນຍາກາດ "ງານຈັບສະຫຼາກ" ວັນທີ 05/07/2019 ທີ່ ສາຂາ ປາກເຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດ... ອ່ານເພີ່ມ

10

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ປາກເຊ ວັນທີ... ອ່ານເພີ່ມ

33

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

36

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

59

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

44