ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 795
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 25-04-2017
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 08:33:14
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ່ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2016 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

 

ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ່ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ໃນຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ 57 ທ່ານ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ່ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຈຳນວນ 25 ທ່ານ, ລວມຜູ່ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 82 ທ່ານ ເຊິ່ງຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ 149,969,600 ຮຸ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 90.90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ, ປະທານຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ພິທີກອນແນະນຳຜູ່ອຳນວຍການ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 1. ທ່ານ ອຸ່ນ                   ຫຼ້າສຸກັນ                ຕຳແໜ່ງ:        ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ປະທານສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;
 2. ທ່ານ ວັດດານາ            ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່;
 3. ທ່ານ ພັນໂນລາ            ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະ ການບໍລິຫານ ແລະ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍການເງິນ;
 4. ທ່ານ ຄຳກົງ                 ລ່ຽມພຣະຈັນ         ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;
 5. ທ່ານ ປະດິດ               ວົງເສນາ                ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ, ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະມາຊິກອິດ ສະຫຼະ;
 6. ທ່ານ ກົດສະດາ            ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍປະຕິບັດການ; ແລະ
 7. ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ ສຸຄະບັນດິດ           ຕຳແໜ່ງ:        ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.

          ໃນມື້ນີ້ທ່ານ ວິທູນ ສຸຣິຍະວະນາກຸນ ແລະ ທ່ານ ວະຣິດ ຈິນຕະນາວັນ ຕິດພາລະກິດສຳຄັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້

 1. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  1. ທ່ານ ແສງອະລຸນ ວິໄລສານ                      ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
  2. ທ່ານ ສຸລິຍາ ທຳທິລາ                               ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດ ເອພີເອັມ (ລາວ) ຈໍາກັດ;
  3. ທ່ານ ນິຕິ ປັນຍາວິສິດກູນ                         ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ)

ທ່ານ ນາງ ວະໄລລັກ ສຸວັນວະໄລກອນ        ຈໍາກັດຜູ່ດຽວ, ໃນນາມຜູ່ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ;

 1. ທ່ານ ນາງ ອາພອນ ຕັນຈຳຣັດ ແລະ             ຕົວແທນຈາກ ບໍລິສັດ ລາວພຣີເມຍ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ລໍ

ທ່ານ ນາງ ນາວິກາ ຈະເລີນກິດຈາທອນ         ອອຟຟິສ, ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ,

ໃນນາມຄະນະກຳມະການກວດກາການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ;

 1. ທ່ານ ບຸນຖົມ ຟອງວິລາດ                         ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ,

                                                         ໃນນາມຄະນະກຳມະການກວດກາການດຳເນີນກອງປະຊຸມ

                                                         ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ;

 1. ທ່ານ ນາງ ພອນທິບ ເຄນນະວົງ                  ຜູ່ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ, ໃນນາມຄະນະກຳມະການກວດກາການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ;
 2.  ທ່ານ ໄພວັນ  ແສງພະຈັນ                        ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງ

                                                         ປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນ;

 1. ທ່ານ ສຸດສັນຍາ ແພງດີ                            ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນ;
 2. ທ່ານ ອິນທິລາດ ທຳມະວົງ                        ຜູ່ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ມະຫາຊົນ,ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນ. .

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພິທີກອນໄດ້ລາຍງານແຕ່ລະວາລະຂອງການປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

 1. ວາລະກອງປະຊຸມ:
 1. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ່ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2015;
 2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2016 ແລະ  ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2016;
 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017;
 4. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2016;
 5. ພິຈາລະນາ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ່ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2017;
 6. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ອຳນວຍການແທນຜູ່ອຳນວຍການທີ່ຄົບວາລະ;
 7. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ;
 8. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເພີ່ມວັດຖຸປະສົງຂອງບໍລິສັດ;
 9. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ກົດລະບຽບບໍລິສັດ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານທະບຽນຂອງບໍລິສັດ; ແລະ
 10. ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).

 ( ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະວາລະ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດເອກະສານຄັດຕິດທີ່ໄດ້ແນບມາພ້ອມນີ້)

ເອກະສານຕິດຄັດ
ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ພາບບັນຍາກາດ ວັນທີ 06/07/2019ງານ ຈັບສະຫຼາກມອບໂຊກຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງ "ສິນຄ້າ SHERA... ອ່ານເພີ່ມ

49

ບັນຍາກາດ "ງານຈັບສະຫຼາກ" ວັນທີ 05/07/2019 ທີ່ ສາຂາ ປາກເຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດ... ອ່ານເພີ່ມ

40

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ປາກເຊ ວັນທີ... ອ່ານເພີ່ມ

55

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

60

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

90

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

67