ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 155
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 11-04-2019
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 09:44:10
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018.
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ມະຕີກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018 ເມື່ອວັນທີ 05 ເມສາ 2019 ເວລາ 14:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 8, ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນ T4, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທັງໝົດ 77  ທ່ານ, ແບ່ງເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງຈຳນວນ 44 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຈຳນວນ 33 ທ່ານ ຖືຮຸ້ນລວມ 152.854.000 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນ   92,64 % ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ໂດຍທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິດັ່ງນີ້:

1. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ      ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

4. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2018;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.852.700 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

5. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າບໍລິການຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2019;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

6. ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ຄົບວາລະ;

6.1 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.014.000 ສຽງ       ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                ສຽງ      ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.014.000 ສຽງ       ຄິດເປັນ 100 %

6.2 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ພິພົບ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

6.3 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ປະດິດ ວົງເສນາ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

6.4 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ບຸນເຕີມ ກົມມິດຕະພາບ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

6.5 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        124.329.560 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         124.329.560 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

6.6 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ຊຸຕິການ ສີແສງຈັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

6.7 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຄຳພອນ ພິລະພັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.842.100 ສຽງ       ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                ສຽງ      ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.842.100 ສຽງ       ຄິດເປັນ 100 %

6.8 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລາ ບຸບຜາ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.014.000 ສຽງ       ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                ສຽງ      ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.014.000 ສຽງ       ຄິດເປັນ 100 %

6.9 ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

7. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດເງິນອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

 • ເຫັນດີ        152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
 • ບໍ່ເຫັນດີ      0                 ສຽງ     ຄິດເປັນ 0 %
 • ລວມ         152.854.000 ສຽງ      ຄິດເປັນ 100 %

ທີ່ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນບໍ່ມີຂໍ້ພິຈາລະນາອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ປະທານຈຶ່ງກ່າວປິດກອງປະຊຸມເວລາ 16:00 ໂມງ, ຈຶ່ງຮຽນມາເພື່ອຊາບ.

 

            ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື

          ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

 

 

 

            ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ

ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ພາບບັນຍາກາດ ວັນທີ 06/07/2019ງານ ຈັບສະຫຼາກມອບໂຊກຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງ "ສິນຄ້າ SHERA... ອ່ານເພີ່ມ

48

ບັນຍາກາດ "ງານຈັບສະຫຼາກ" ວັນທີ 05/07/2019 ທີ່ ສາຂາ ປາກເຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດ... ອ່ານເພີ່ມ

39

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ປາກເຊ ວັນທີ... ອ່ານເພີ່ມ

54

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

58

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

88

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

64