ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 136
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 23-02-2019
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 16:29:06
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 22/02/2019
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 22/02/2019

 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01/2019 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆພ້ອມໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ມະຕິ: ເຫັນດີຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງທີ 02/2018.
 2. ມະຕິ: ເຫັນດີນຳບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018 ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ຫາກຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດມີການປຽ່ນແປງໃນສ່ວນທີ່ເປັນສາລະສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຜູ້ແຈ້ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຊາບອີກເທື່ອໜື່ງ ແຕ່ຫາກມີການແກ້ພຽງເລັກໜ້ອຍ ທີບໍ່ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານການເງິນມີການປຽ່ນແປງໃນສາລະສຳຄັນ ໃຫ້ຖືວ່າຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018 ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
 3. ມະຕິ: ເຫັນດີນຳແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019 ແລະ ໃຫ້ນໍາແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019 ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2018 ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
 4. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໃນປີ 2018 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເຊິ່ງມື້ດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ກຳນົດຕໍ່ໄປໃນວາລະທີ 8ໃນອັດຕາ  50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກໍາໄລສຸດທິພາຍຫຼັງຫັກຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສໍາຮອງສະສົມ ຕາມນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງອັດຕາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ກໍານົດມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນແມ່ນມອບໃຫ້ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຊາບ ຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ສານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.
 5. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Sole Company Limited) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2019 ໂດຍມີຄ່າບໍລິການກວດສອບເປັນເງິນຈໍານວນ ບໍ່ກາຍ 40.000 ໂດລາສະຫະລັດ.
 6. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີແກ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ເງີນອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຂອງບໍລິສັດ  ດັ່ງນີ້:
 • ເງິນອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະເທື່ອ ສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະເທົ່ານັ້ນ
 • ປະທານສະພາບໍລິຫານ                            3.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ;
 • ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ                      2.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ; ແລະ
 • ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ                          2.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ.

       7ມະຕິ:     ເຫັນດີໃຫ້ມີການຮຽກປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 05 ເມສາ 2019 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີວາລະເພື່ອພິຈາລະນາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018;
 •   ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019;
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2018;
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2019;
 •   ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ຄົບວາລະ;
 •   ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊີກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.
 • ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ)

     8, ມະຕິ:   ເຫັນດີໃຫ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 11 ມີນາ 2019 ເປັນມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອກໍານົດລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮັບ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນຈາກ​ຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018

 

 

 

     ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງເວລາ 16:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

    

 

 

 

 

 

 

                                                                           ປະທານສະພາບໍລິຫານ

                                                                             ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                  ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ 

ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ວັນທີ 11/05/2019 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈໍາກັດ ມອບສີ... ອ່ານເພີ່ມ

210

ວັນທີ 05 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN)... ອ່ານເພີ່ມ

109

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ສະດາທອງ ຮ່ວມໃຈ ລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ... ອ່ານເພີ່ມ

314

ໃນວັນທີ 15/02/2019 ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຈາກຮ້ານ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ເອສ ຊີ ຈີ (SCG) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ... ອ່ານເພີ່ມ

776

ສຸວັນນີ ຮ່ວມໃຈ ບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ (20 ມັງກອນ ປີ 2019) ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ... ອ່ານເພີ່ມ

227

ບັນຍາກາດ ຂອງກິດຈະກຳ ການແຈກຂອງລາງວັນ ເທດສະການວັນ christmas ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ແຕ່ລະສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

414