ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 213
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 23-02-2019
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 16:29:06
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 22/02/2019
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 22/02/2019

 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01/2019 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆພ້ອມໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ມະຕິ: ເຫັນດີຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງທີ 02/2018.
 2. ມະຕິ: ເຫັນດີນຳບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018 ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ຫາກຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດມີການປຽ່ນແປງໃນສ່ວນທີ່ເປັນສາລະສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຜູ້ແຈ້ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຊາບອີກເທື່ອໜື່ງ ແຕ່ຫາກມີການແກ້ພຽງເລັກໜ້ອຍ ທີບໍ່ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານການເງິນມີການປຽ່ນແປງໃນສາລະສຳຄັນ ໃຫ້ຖືວ່າຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018 ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
 3. ມະຕິ: ເຫັນດີນຳແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019 ແລະ ໃຫ້ນໍາແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019 ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2018 ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
 4. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໃນປີ 2018 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເຊິ່ງມື້ດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ກຳນົດຕໍ່ໄປໃນວາລະທີ 8ໃນອັດຕາ  50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກໍາໄລສຸດທິພາຍຫຼັງຫັກຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສໍາຮອງສະສົມ ຕາມນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງອັດຕາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ກໍານົດມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນແມ່ນມອບໃຫ້ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຊາບ ຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ສານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.
 5. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Sole Company Limited) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2019 ໂດຍມີຄ່າບໍລິການກວດສອບເປັນເງິນຈໍານວນ ບໍ່ກາຍ 40.000 ໂດລາສະຫະລັດ.
 6. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີແກ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ເງີນອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຂອງບໍລິສັດ  ດັ່ງນີ້:
 • ເງິນອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະເທື່ອ ສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະເທົ່ານັ້ນ
 • ປະທານສະພາບໍລິຫານ                            3.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ;
 • ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ                      2.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ; ແລະ
 • ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ                          2.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ.

       7ມະຕິ:     ເຫັນດີໃຫ້ມີການຮຽກປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 05 ເມສາ 2019 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີວາລະເພື່ອພິຈາລະນາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018;
 •   ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2019;
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2018;
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2019;
 •   ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ຄົບວາລະ;
 •   ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊີກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.
 • ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ)

     8, ມະຕິ:   ເຫັນດີໃຫ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 11 ມີນາ 2019 ເປັນມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອກໍານົດລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຮັບ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນຈາກ​ຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2018

 

 

 

     ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງເວລາ 16:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

    

 

 

 

 

 

 

                                                                           ປະທານສະພາບໍລິຫານ

                                                                             ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                  ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ 

ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ພາບບັນຍາກາດ ວັນທີ 06/07/2019ງານ ຈັບສະຫຼາກມອບໂຊກຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງ "ສິນຄ້າ SHERA... ອ່ານເພີ່ມ

13

ບັນຍາກາດ "ງານຈັບສະຫຼາກ" ວັນທີ 05/07/2019 ທີ່ ສາຂາ ປາກເຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດ... ອ່ານເພີ່ມ

10

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ປາກເຊ ວັນທີ... ອ່ານເພີ່ມ

33

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

36

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

59

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

44