ການຈັດປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2016

610, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ໃນວັນທີ 07/4/2017 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN) ໄດ້ຈັດປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ໂດຍມີ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍ ການໃຫຍ່ ພ້ອມສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ເຊິ່ງໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການສະຫຼຸບຜົນການດຳເນີນງານຂອງປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານໃນອານາຄົດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຮັບຮູ້ ນອກຈາກນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ອະນຸມັດວາລະການເບີກຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ການປ່ຽນແປງລະບຽບການຂອງ

Share On Social