FM-PU-01
Rev.03/02-12-2016

ໃບຂໍ້ມູນພື້ນຖານ Supplier

ວັນທີ່ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ວັນທີ່ບັນທືກ
ຊື່ຜູ່ປະກອບການ
ພາສາໄທ ພາສາອັງກິດ
ປະເພດກິດຈະການ ໂຮງງານຜູ່ຜະລິດ ຕົວແທນຈັດຈໍາໜ່າຍ
ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ
Tel Fax E-mail
ທີ່ຢູ່ໂຮງງານ
Tel Fax E-mail
ໝາຍເລກໃບເກັບກໍາພາສີ ເລກທີໃບຮັບຮອງທຸລະກິດ
ຜ່ານການຮັບຮອງ ລະບົບ ISO9001 ລະບົບ ISO14001 MSDS ບາໂຄ້ດ ເອກະສານອາຍຸການຈັດເກັບສິນຄ້າ
ຂໍເອກະສານແນບສໍາຫຼັບລະບົບທີ່ຜ່ານການຮອງຮັບ ແລະ Company profile ຂອງບໍລິສັດ
ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຕໍາແໜ່ງ CEO Tel. E-mail:
ຜູ່ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ຕໍາແໜ່ງ MA ຝ່າຍຂາຍ Tel. E-mail:
ຜູ່ຂາຍ ຕໍາແໜ່ງ SALE Tel. E-mail:
ຊື່ບັນຊີ 1 ເລກບັນຊີ ທະນາຄານ ສາຂາ
ຊື່ບັນຊີ 2 ເລກບັນຊີ ທະນາຄານ ສາຂາ
ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ເຄດິດ 30 ວັນ 60 ວັນ 90 ວັນ 120 ວັນ ອື່ນໆ
ກໍາລັງການຜະລິດ:
ໝວດສິນຄ້າທີ່ຈໍາໜ່າຍ
1) 4)
2) 5)
3) 6)
ເອກະສານສົ່ງອອກ
ມີ form D ຫຼື E
ບໍ່ມີ form D ຫຼື E
ເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງ
EXW ຮັບສິນຄ້າໜ້າໂຮງງານ FOB ເຖີງໜອງຄາຍ
FOB ອື່ນໆ CIF ເຖີງທ່ານາແລ້ງ
Ddp ສົ່ງເຖີງໜ້າຮ້ານ VAT NO VAT
ຮ້ານຄ້າຫຼັກໃນປະເທດໄທ 1) 2) 3)
ຮ້ານຄ້າຫຼັກໃນປະເທດລາວ 1) 2) 3)
ສະຖານະ : ( ສໍໍາລັບ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ )
A : ຜູ່ປະກອບການໃໝ່ B : ຜູ່ປະກອບການເກົ່າ C : ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ຜູ່ຈັດການ   PM ຈັດຊື້   COO ອະນຸມັດ
ບໍ່ອະນຸມັດ
ໝາຍເຫດ :

A = ສິນຄ້າໃໝ່ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການແຕ່ຍັງບໍ່ມີຂາຍໃນບໍລິສັດ

B = ຜູ່ຂາຍເກົ່າທີ່ຢູ່ໃນລະບົບແລະສະເໜີສິນຄ້າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ

C = ເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຍອມຮັບ