ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າກັບສຸວັນນີ

 

ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການສະເໜີຂາຍກັບ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ໂດຍປ້ອນຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມແບບຟອມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານທັນທີ.