ສຸວັນນີ ສາຂາ ສີໄຄ

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ສາຂາ ສີໄຄ

    ໃນຊ່ວງປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາປະເທດລາວເຮົາເລີ່ມ ເປີດກ້ວາງຫລາຍຂື້ນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກ ອາຊ່ຽນ ເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ່າງໆນັບມື້ນັບ ຫລາຍຂື້ນ, ປະກອບກັບ ທ່ານ ກົດສະດາ ສຸຄະບັນດິດ ເຊິ່ງເປັນນ້ອງຊາຍຫລ້າໄດ້ຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດຈຶ່ງໄດ້ມາຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຂັ້ມແຂງຂື້ນຕື່ມ. ຈຶ່ງໄດ້ມີການເປີດອີກໜຶ່ງ ສາຂາ ຄື ສາຂາ ສີໄຄ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສີໂດດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັັນ ໃນປີ 2004 ເທິງເນີ້ອທີ່ດິນ 42,000 ຕາລາງແມັດ, ໂຊລູມ 2,000 ຕາລາງແມັດ, ແລະ ສາງ 5,000 ຕາລາງແມັດ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາສີໄຄ

ໂຊລູມ (ShowRoom) ຫຼັງການປັບປຸງ ສາຂາ ສີໄຄ.
ໂຊລູມ (ShowRoom) ສາຂາ ສີໄຄ ໃນເມື່ອກ່ອນ.